Belangenbehartiging OV-reiziger

Veel mensen maken gebruik van het Openbaar Vervoer. Oudere mensen, jongere mensen, mensen met en zonder functiebeperking. Dat betekent dat in het OV-beleid met die reizigers rekening wordt gehouden. Op basis van de Wet Personenvervoer 2000 zijn de organisaties die de OV-concessies verlenen, d.w.z. de 11 provincies en de 2 metropoolregio’s, en de concessiehouders, d.w.z. de vervoerbedrijven, verplicht advies te vragen aan organisaties die de belangen van de OV-reizigers behartigen. Download hier de folder "METROCOV schakel tussen reiziger en overheid".

Met ingang van 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het regionale Openbaar Vervoer bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (www.mrdh.nl) MRDH vervoereen samenwerkingsverband van 23  gemeenten op het gebied van Verkeer en Vervoer resp. Economische Vestigingsklimaat. Binnen de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vindt de belangenbehartiging van de OV-reizigers in een samenwerkingsplatform plaats. Uitgaande van “ROCOV” als de landelijke term voor een dergelijk platform luistert het MRDH-platform naar de naam METROCOV: het Metropoolregionaal Overlegplatform Reizigers Openbaar Vervoer.

Doelstelling en taak METROCOV
Het METROCOV heeft tot taak de belangen van de OV-reizigers in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag te behartigen middels gevraagde en ongevraagde adviezen aan concessieverlener en -houders. Het METROCOV heeft tot taak:

a.    de Bestuurscommissie MRDH VA als concessieverlener en de concessiehouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over   onderwerpen die zijn genoemd in o.a.
       Artikel 27 Wet Personenvervoer WP 2000, Artikel 32 Wet Personenvervoer WP 2000 en Artikel 33  Wet Personenvervoer WP 2000.

b.    de Bestuurscommissie MRDH VA te adviseren over de op te stellen metropoolregionale verkeers- en vervoerplannen, die van bepalende invloed zijn op het openbaar
       vervoer binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Organogram  METROCOV
Het METROCOV kent een beleidskamer, waarin  de beleidsmatige, metropoolregio overkoepelende thema’s en adviezen, zoals tarieven, toegankelijkheid, sociale veiligheid  besproken worden. Daar- naast zijn er twee gebiedskamers: de gebiedskamers Rotterdam en Haaglanden. In deze gebiedskamers worden de concessiegerelateerde zaken besproken, zoals de jaarlijkse vervoerplannen van de diverse concessies, etc. Het METROCOV is vertegenwoordigd in o.a. het landelijk overleg van de ROCOV-voorzitters, in landelijke ROCOV-werkgroepen en de OV- en Spoortafel Zuidvleugel.

Waarvoor kunt u bij het METROCOV terecht?
Het METROCOV is ingesteld om de belangen van de verschillende groepen OV-reizigers te behartigen. Het METROCOV wil als platform daarom een afspiegeling zijn van de verschillende reizigersdoelgroepen:
    •    vertegenwoordigers van de belangenorganisatie OV-reizigers (ROVER,Fietsersbond,e.a.);
    •    vertegenwoordigers van de ouderenbonden;
    •    vertegenwoordigers van reizigersdoelgroepen met een functiebeperking, t.w. Stichting Voorall, Oogvereniging;
    •    vertegenwoordigers van reizigersdoelgroepen scholieren/studenten, forensen.

De vertegenwoordigers van de organisaties die in het METROCOV samenwerken spreken vanuit hun achterban voor een bepaalde groep OV-reizigers en houden voor hun inbreng in het METROCOV ook actief contact met hun achterban.

Werkplan
In de eerste maanden 2020 werken de leden van het METROCOV aan een werkplan 2020.

Ledenlijst en vergaderingen
Als OV-reiziger kunt u bij het METROCOV terecht met opmerkingen over zaken die het belang van OV-reizigers structureel raken en/of kunnen verbeteren. U kunt uw vragen richten aan de  consumentenorganisatie binnen het METROCOV waar u als reizigersgroep onder valt of bij algemene vragen aan de secretaris. In de ledenlijst kunt u zien welke organisaties in het METROCOV samenwerken en wie hen vertegenwoordigen in de beleids- dan wel gebiedskamer.
Uw opmerking/voorstel wordt -indien van toepassing- behandeld in de gebieds- of beleidskamer van het METROCOV.

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente).  

Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

Communicatie
De website van het METROCOV kent een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte. Op de openbare site vindt de OV-reiziger algemene informatie over het METROCOV. Het besloten gedeelte dient als onderlinge communicatie tussen de leden van het METROCOV, de MRDH en de huidige vervoerders. Via de website houden zij elkaar op de hoogte van (inter)nationale en regionale en locale zaken, werken zij samen om zaken te agenderen of adviezen op te stellen richting de MRDH of vervoerders. De site vermeldt ook de agenda’s van de METROCOV-vergaderingen en verslagen van externe platforms.

Vragen van reizigers kunnen gericht worden aan de betreffende consumentenorganisatie waar u als reiziger onder valt. Vragen worden -indien van toepassing- behandeld in de gebieds- of beleidskamer van het Metrocov.