Investeren in OV nodig voor een gezonde toekomst regio

Investeren in OV nodig voor een gezonde toekomst regio

Metrocov is ingenomen met de bijdrage van de MRDH ten behoeve van de stimuleringsmaatregelen ‘tevreden reizigers’ en ‘toekomstvastheid OV-bedrijven’ (€ 104,2 miljoen) en ter vermindering van het te kort OV als gevolg van corona (€ 275 miljoen). 

Het herstelplan van de Overheid moet er op gericht zijn om de reiziger weer terug te krijgen in het OV. Het OV is een publieke taak en onder geen beding mag er aantasting zijn van de toekomstbestendigheid en de sociale functie in het OV in de Metropoolregio.

Het OV in de Metropoolregio moet in de toekomst een fijnmazig netwerk zijn om het woon-werkverkeer bereikbaar te houden en te verduurzamen. De investering in dit fijnmazige netwerk is absoluut noodzakelijk.

Uitgangspunten Metrocov 

Metrocov hanteert een aantal uitgangspunten met betrekking tot het Transitieprogramma OV en corona 2de helft 2021. Deze zijn: 

  1. Het demissionaire kabinet is medeverantwoordelijk voor het herstel van het OV. Dat betekent dat niet alleen de verliezen van de vervoerders moeten worden gedekt (93% is acceptabel) uit het Noodfonds, maar dat het kabinet ook (mede) verantwoordelijk is voor een wervingscampagne om reizigers terug te krijgen in het OV. 
  2. Onverlet de marktwerking krachtens Wp/Bp2000 is en blijft OV een publieke taak. Onder geen beding mogen te nemen maatregelen de toekomstbestendigheid van het OV-net en de sociale functie in deze metropoolregio aantasten. Dat betekent dat het OV-net als zodanig intact moet worden gelaten en indien nodig met aanvullend maatwerk. 
  3. Het bereikbaar houden van deze verstedelijkte metropoolregio is sterk afhankelijk van een goed functionerend OV-netwerk, niet alleen in, maar ook tussen de steden en in de periferie. De bereikbaarheid moet bovendien bijdragen aan bevordering van de leefbaarheid en leefkwaliteit van deze metropoolregio. Er ligt tot 2040 een bouwopgave van 240.000 nieuwe woningen. In het kader van de Mobiliteitstransitie, de Klimaatdoelstelling en de strategische Bereikbaarheidsagenda MRDH, dient de komende decennia de verplaatsingen per auto te worden teruggedrongen ten gunste van het OV, de fiets en deelmobiliteit. Dat betekent dat er in de OV-infrastructuur moet worden geïnvesteerd. 
  4. Het OV moet opnieuw na deze pandemie aantrekkelijk worden. In het Herstelplan zal aandacht moeten worden besteed aan: o Versnelling van het OV door het investeren in meer vrije banen in de OV-infrastructuur. De reis van A naar B moet sneller met OV dan met de auto worden gemaakt; 
  • De introductie van nieuwe betaalmethoden (bankpas, mobiele telefoon) en nieuwe kaartsoorten; 
  • Hanteren van daltarieven; 
  • Anticiperen op Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 en aantrekkelijker maken van Ketenmobiliteit (OV – deelfiets en -scooter) ook digitaal (apps etc.). 

Metrocov anticipeert zeker op berichten uit de media

Met brandbrief in de bres voor het OV. 

De Schiedamse gemeenteraadsleden Bertus Feelders (VVD) en Karin de Vries (AOV) zijn een van de initiatiefnemers van een brandbrief namens de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan het Rijk. In het schrijven wordt gevraagd om een forse bijdrage om het openbaar vervoer in de regio, dat zwaar lijdt onder de coronacrisis, overeind te houden.

Bron: https://www.ad.nl/waterweg/grote-zorgen-om-miljoenentekort-openbaar-vervoer-raadsleden-nemen-initiatief-voor-schrijven-brandbrief~a90790fd/

 

Investeren in OV nodig voor een gezonde toekomst regio

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht

Advies concessie-eisen en distributievisie OV-Pay

Op 19 september jl. heeft het Metrocov zich verdiept in de voorgestelde aangepaste concessie-eisen/definities op grond van Ovpay en de vernieuwde distributievisie.

Lees verder

Metrocov geeft advies over de adviesaanvraag Tarieven OV 2024

Op 19 september jl. heeft het Metrocov zich in voltallige bezetting beraden over uw adviesaanvraag Tarieven OV 2024. Hierbij kan ik u mededelen dat wij de voorgestelde verhoging van 11,72% afwijzen.

Lees verder

Begrip en kanttekeningen bij adviesaanvraag TOP en vervoerkundige wijzigingen 2024

Op de vergadering van het Metrocov op 27 juni is gesproken over een aantal adviesaanvragen aangaande tijdelijke veranderingen in 2023 en 2024. Met name personeelsgebrek is een reden voor deze veranderingen. Metrocov begrijpt de noodzaak ervan en steunt het voorstel om toch 100% van het beschikbare MRDH-budget vrij te maken aan vervoerders RET, HTM en EBS.

Lees verder

RET afgewezen aangepaste zomerdienstregeling 2023

In de vergadering van het Metrocov van 27 juni spraken we over de RET-dienstregeling voor de zomer van 2023. We kregen te horen dat de MRDH, die daarover beslist, de regeling niet goedkeurt en de RET erop zal aanspreken. Ook het Metrocov denkt dat de zomerdienst veel problemen zal opleveren voor de reizigers.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier