Investeren in OV nodig voor een gezonde toekomst regio

Investeren in OV nodig voor een gezonde toekomst regio

Metrocov is ingenomen met de bijdrage van de MRDH ten behoeve van de stimuleringsmaatregelen ‘tevreden reizigers’ en ‘toekomstvastheid OV-bedrijven’ (€ 104,2 miljoen) en ter vermindering van het te kort OV als gevolg van corona (€ 275 miljoen). 

Het herstelplan van de Overheid moet er op gericht zijn om de reiziger weer terug te krijgen in het OV. Het OV is een publieke taak en onder geen beding mag er aantasting zijn van de toekomstbestendigheid en de sociale functie in het OV in de Metropoolregio.

Het OV in de Metropoolregio moet in de toekomst een fijnmazig netwerk zijn om het woon-werkverkeer bereikbaar te houden en te verduurzamen. De investering in dit fijnmazige netwerk is absoluut noodzakelijk.

Uitgangspunten Metrocov 

Metrocov hanteert een aantal uitgangspunten met betrekking tot het Transitieprogramma OV en corona 2de helft 2021. Deze zijn: 

  1. Het demissionaire kabinet is medeverantwoordelijk voor het herstel van het OV. Dat betekent dat niet alleen de verliezen van de vervoerders moeten worden gedekt (93% is acceptabel) uit het Noodfonds, maar dat het kabinet ook (mede) verantwoordelijk is voor een wervingscampagne om reizigers terug te krijgen in het OV. 
  2. Onverlet de marktwerking krachtens Wp/Bp2000 is en blijft OV een publieke taak. Onder geen beding mogen te nemen maatregelen de toekomstbestendigheid van het OV-net en de sociale functie in deze metropoolregio aantasten. Dat betekent dat het OV-net als zodanig intact moet worden gelaten en indien nodig met aanvullend maatwerk. 
  3. Het bereikbaar houden van deze verstedelijkte metropoolregio is sterk afhankelijk van een goed functionerend OV-netwerk, niet alleen in, maar ook tussen de steden en in de periferie. De bereikbaarheid moet bovendien bijdragen aan bevordering van de leefbaarheid en leefkwaliteit van deze metropoolregio. Er ligt tot 2040 een bouwopgave van 240.000 nieuwe woningen. In het kader van de Mobiliteitstransitie, de Klimaatdoelstelling en de strategische Bereikbaarheidsagenda MRDH, dient de komende decennia de verplaatsingen per auto te worden teruggedrongen ten gunste van het OV, de fiets en deelmobiliteit. Dat betekent dat er in de OV-infrastructuur moet worden geïnvesteerd. 
  4. Het OV moet opnieuw na deze pandemie aantrekkelijk worden. In het Herstelplan zal aandacht moeten worden besteed aan: o Versnelling van het OV door het investeren in meer vrije banen in de OV-infrastructuur. De reis van A naar B moet sneller met OV dan met de auto worden gemaakt; 
  • De introductie van nieuwe betaalmethoden (bankpas, mobiele telefoon) en nieuwe kaartsoorten; 
  • Hanteren van daltarieven; 
  • Anticiperen op Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040 en aantrekkelijker maken van Ketenmobiliteit (OV – deelfiets en -scooter) ook digitaal (apps etc.). 

Metrocov anticipeert zeker op berichten uit de media

Met brandbrief in de bres voor het OV. 

De Schiedamse gemeenteraadsleden Bertus Feelders (VVD) en Karin de Vries (AOV) zijn een van de initiatiefnemers van een brandbrief namens de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan het Rijk. In het schrijven wordt gevraagd om een forse bijdrage om het openbaar vervoer in de regio, dat zwaar lijdt onder de coronacrisis, overeind te houden.

Bron: https://www.ad.nl/waterweg/grote-zorgen-om-miljoenentekort-openbaar-vervoer-raadsleden-nemen-initiatief-voor-schrijven-brandbrief~a90790fd/

 

Download
Investeren in OV nodig voor een gezonde toekomst regio

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht
Advies Afwegingskader OV en corona 2021

Advies Afwegingskader OV en corona 2021

METROCOV heeft op 20 oktober 2020 advies uitgebracht aan de manager OV van de bestuurscommissie Vervoersautoreit over het Afwegingskader OV en corona 2021.

Lees verder
LTK tarieven 2021

LTK tarieven 2021

Het Metrocov adviseert jaarlijks in september aan het DOVA (dat is het Samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten) of het landelijk tarief volgens de CBS index voldoet aan de richtlijnen en niet exorbitant stijgt. Het Metrocov doet dat niet alleen maar samen met de andere Rocov’s in Nederland. De landelijke werkgroep Rocov’s zet de puntjes op de i. Het landelijke tarief is de basis voor de regionale tarieven.

Lees verder
OV-tarieven MRDH 2021

OV-tarieven MRDH 2021

Het METROCOV positief adviseert ten aanzien van de tarieven 2021. Onverlet dit positieve advies heeft het METROCOV nog een opmerking. 

EBS stelt voor het OV-chipkaart-tarief van de DelftHopper te verhogen van € 1,25 naar € 1,50 (20%!). EBS redeneert dat een dergelijke prijs redelijk is gezien de gemiddelde reisafstand in de DelftHopper van 3 km. METROCOV adviseert het ov-chipkaart-tarief van de DelftHopper, net als dat van het papieren DelftHopper-kaartje louter te verhogen met het LTI. 

Kortom: minder service voor meer geld en die wanverhouding wordt alleen maar erger. 

Lees verder
Advies vervoerplannen 2021

Advies vervoerplannen 2021

METROCOV heeft op 25 mei 2020 advies uitgebracht over de vervoerplannen 2021 van de vervoerders HTM, RET en EBS aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

RET

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

EBS

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier