Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Metrocov

Doeleinden van gebruik

Het Metrocov, gelieerd aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, of door Metrocov ingeschakelde derde partijen, verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor werkzaamheden die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van het Metrocov. Opgeslagen persoonsgegevens kunnen daarbij gebruikt worden voor statistische analyses maar door of namens Metrocov verwerkte persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming aan derde ter beschikking worden gesteld. De uitzondering op deze regel geldt als Metrocov dat moet doen door een wettelijke grondslag.

Persoonsgegevens kunnen wel gebruikt worden voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Metrocov, haar partners en/of leden.
Indien u zelf persoonsgegevens verstrekt aan Metrocov door middel van een of meer al dan niet geautomatiseerde systemen, geeft u daarbij actief toestemming voor het verwerken van deze gegevens door of namens het Metrocov.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Omdat het Metrocov is gelieerd aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag maakt het Metrocov gebruik van de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Den Haag.
Metrocov en door haar ingeschakelde derde partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Metrocov deelt uitsluitend jouw IP-adres anoniem voor zoekmachine optimalisatie van Google en voor het analyseren van relevante data via het Twitter-account.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een contactformulier invult dan wordt die de data en de metadata van het contactformulier voor één jaar bewaard en kan op verzoek worden verwijderd. Op deze manier kunnen we gestelde vragen automatisch herkennen. Dit geldt ook voor de ontvangende partij bij het Metrocov.

Bewaartermijnen

Bewaren gegevens van contactformulier: maximaal 12 maanden. 

Waar we jouw data naar toe sturen

Reacties van bezoekers via het contactformulier kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. 
Hiervoor wordt een Honeypot gebruikt. Je hoeft dan geen tekst in te type of afbeeldingen te kiezen maar op de achtergrond wordt uw e-mailadres geverifieerd en niet voorkomt op de vele zwarte lijsten met geblokkeerde e-mailadressen.
De data in het contactformulier wordt via een web-service van Amazon SES doorgestuurd naar het e-mailadres van het Metrocov. Digital Leap heeft hier een verwerkingsovereenkomst met Amazon.

Hoe we jouw data beveiligen

Jouw data zijn in veilige handen bij ons. De websites van Metrocov zijn voorzien (of binnenkort) voorzien van een SSL-certificaat voorzien van een slotje met de melding ‘https’. De websites zijn hiermede voldoende beveiligd tegen aanvallen van buitenaf.
Data op de server zijn idem dito beveiligd op een Virtual private server. Deze data worden 24/7 gemonitord door de hostingprovider(s) van het Metrocov. Voor deze website is dat Trans IP. Digital Leap heeft daar een verwerkingsovereenkomst mee. Lees hier meer over hun privacy beleid. 

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben?

In geval van een datalek wordt direct contact opgenomen met de internetprovider en wordt de website tijdelijk op non-actief gezet totdat het probleem is opgelost. Van het datalek zijn wij verplicht melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Van welke derde partijen we data ontvangen?

Digital Leap (referrer, ontwerper website). Vision@dd (referrer, ontwerper SharePoint Teams omgeving).

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met uw gebruikersgegevens.
Wanneer u vragen stelt via het contactformulier worden uitsluitend uw naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer gebruikt om uw vraag te beantwoorden. In geval van productverkoop worden uw gegevens uitsluitend gebruikt ter verbetering van de website.

Rechten

Op de website metrocov.nl staat informatie op welke wijze u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als aan de orde, kunt u via het contactformulier van Metrocov verzoeken om kenbaar te maken welke persoonsgegevens van u door of namens Metrocov verwerkt zijn. Ook kunt u door middel van dit formulier verzoeken persoonsgegevens te wijzigen dan wel te verwijderen. 

Een klacht over de wijze waarop het Metrocov uw persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken, dan wel over de wijze waarop het Metrocov gevolg geeft aan uw verzoek gericht op de toepassing van de AVG, kunt u richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met het Metrocov via het contactformulier op de website. 

Wijzigingen

Metrocov behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom periodiek het privacy statement voor het privacy beleid van Metrocov.

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier