Over Ons

Over Ons

Belangenbehartiging OV-reiziger

Veel mensen maken gebruik van het Openbaar Vervoer. Oudere mensen, jongere mensen, mensen met en zonder functiebeperking. Dat betekent dat in het OV-beleid met die reizigers rekening wordt gehouden. Op basis van de Wet Personenvervoer 2000 zijn de autoriteiten die de OV-concessies verlenen, d.w.z. de 11 provincies en de 2 metropoolregio’s, en de concessiehouders, d.w.z. de vervoerbedrijven, verplicht advies te vragen aan organisaties die de belangen van de OV-reizigers behartigen. Download hier de folder "METROCOV Schakel tussen reiziger, vervoerder en Overheid".

MRDH

Met ingang van 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het regionale openbaar vervoer binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag bij de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, afgekort MRDH (www.mrdh.nl).

De MRDH is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied van Verkeer en Vervoer resp. Economische Vestigingsklimaat. Binnen de MRDH vindt de belangenbehartiging van de OV-reizigers in een samenwerkingsplatform plaats. Uitgaande van “ROCOV” als de landelijke term voor een dergelijk platform luistert het MRDH-platform naar de naam METROCOV: het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer MRDH.

Logo MRDH

Doelstelling en taak METROCOV

Het METROCOV heeft tot taak de belangen van de OV-reizigers in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te behartigen middels gevraagde en ongevraagde adviezen aan concessieverlener en -houders. Het METROCOV heeft tot taak:

a.    de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH als concessieverlener en de concessiehouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over  onderwerpen die zijn genoemd in o.a. Artikel 27 Wet Personenvervoer WP 2000, Artikel 32 Wet Personenvervoer WP 2000 en Artikel 33  Wet Personenvervoer WP 2000.

b.    de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH te adviseren over de op te stellen verkeers- en vervoerplannen, die van bepalende invloed zijn op het openbaar vervoer binnen de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Organogram

Het METROCOV kent twee Gebiedscommissies: Haaglanden en Rijnmond. Plenair worden de beleidsmatige, metropoolregio overkoepelende thema’s en adviezen, zoals tarieven, toegankelijkheid, sociale veiligheid e.d. besproken. In de Gebiedscommissies Haaglanden en Rijnmond worden de concessie gerelateerde zaken besproken, zoals de jaarlijkse vervoerplannen van de diverse concessiehouders in casu vervoerders. Het METROCOV is vertegenwoordigd in o.a. het landelijk overleg van de ROCOV-voorzitters, in landelijke ROCOV-werkgroepen en de OV- en Spoortafel Zuidvleugel.

Organisatie

Bestuur Metrocov

 • Voorzitter Jan Ploeger
 • Vice voorzitter Adri van Woerkom
  Rover Delft
 • Secretaris Dick van Loon

Gebiedscommissie Rijnmond

 • De heer A.L Posthoorn
  Rover Rotterdam
 • De heer Arjan Benard
  Rover Capelle aan den IJssel
 • De heer Frank Schipper
  Fietsersbond Rotterdam e.o.
 • Mevrouw E. Smits
  Rotterdamse Ouderenbond
 • De heer Jan Poot
  Oogvereniging
 • Vacature
  namens alle jongeren en studenten in de regio Rotterdam

Gebiedscommissie Haaglanden

 • Mevrouw Charline Kloosterman-Taal
  Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) 
 • De Æde Schoustra (reserve: de heer Will Bianchi)
  Fietsersbond Den Haag e.o.
 • De heer Adri van Woerkom
  Rover Delft 
 • De heer Henk Toet
  Rover Den Haag
 • De heer Ed Boon (reserve: de heer Kees Huisman)
  Rover Zoetermeer
 • De heer Henk de Blij en vacature
  Oogvereniging
 • De heer Ed Vols, Mevrouw Charelle Redeker
  Voorall
 • Vacature
  Namens alle studenten in de regio Haaglanden
 • De heer Jan van Rossum
  Regio Westland

Thematisch vergaderen

Het Metrocov werkt thematisch en jaarlijks met een werkplan.

Gebiedscommissie Rotterdam 

Donderdag 16 februari 2023: 10.00 uur – 15.00 uur 

Donderdag 6 april 10.00 uur – 15.00 uur 

Donderdag 8 juni 2023: 10.00 uur – 15.00 uur 

Donderdag 12 oktober 2023: 10.00 uur – 15.00 uur

Gebiedscommissie Haaglanden 

Dinsdag 24 januari 2023: 10.00 uur – 15.00 uur 

Dinsdag 18 april 2023: 10.00 uur – 15.00 uur 

Dinsdag 30 mei 2023 10.00 uur – 15.00 uur 

Dinsdag 24 oktober 2023: 10.00 uur – 15.00 uur

Plenaire vergaderingen METROCOV 

Dinsdag 21 maart 2023: 10.00 uur – 15.00 uur 

Dinsdag 27 juni 2023: 10.00 uur – 15.00 uur 

Dinsdag 19 september 2023: 10.00 uur – 15.00 uur 

Dinsdag 5 december 2023: 10.00 uur – 15.00 uur

Als u Openbaar Vervoerspecialist bent of kennis heeft van het Openbaar Vervoer, Mobiliteit of Verkeerskunde dan kunt u in sommige situaties het openbare gedeelt van de vergaderingen bijwonen. De openbare gedeeltes zijn meestal in de middag van 13.00 - 15.00 uur.

Neem dan contact op met de secretaris van het Metrocov.

Waarvoor kunt u bij het METROCOV terecht?

Het METROCOV is ingesteld om de belangen van de verschillende groepen OV-reizigers te behartigen. Het METROCOV wil als platform daarom een afspiegeling zijn van de verschillende reizigersdoelgroepen:

De vertegenwoordigers van de organisaties die in het METROCOV samenwerken spreken vanuit hun achterban voor een bepaalde groep OV-reizigers en houden voor hun inbreng in het METROCOV ook actief contact met hun achterban.

Communicatie

De website van het METROCOV kent een openbaar gedeelte en een besloten gedeelte. Op de openbare site vindt de OV-reiziger algemene informatie over het METROCOV. Het besloten gedeelte dient als onderlinge communicatie tussen de leden van het METROCOV, de MRDH en de huidige vervoerders. Via de website houden zij elkaar op de hoogte van (inter)nationale en regionale en locale zaken, werken zij samen om zaken te agenderen of adviezen op te stellen richting de MRDH of vervoerders. De site vermeldt ook de agenda’s van de METROCOV-vergaderingen en verslagen van externe platforms.

Vragen van reizigers kunnen gericht worden aan de betreffende consumentenorganisatie waar u als reiziger onder valt. Vragen worden -indien van toepassing- behandeld in de desbetreffende gebiedscommissie van het METROCOV. 

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een onderwerp dat veelal technisch kan worden opgelost. Kennis van zowel de verschillende soorten beperkingen, ergonomie als techniek worden gecombineerd om te komen tot een goed totaal ontwerp en juiste uitvoering. Voorzieningen zijn noodzakelijk op verschillende niveaus, namelijk in de voertuigen, op de halten en op de routes er naartoe. Immers de ketting is zo sterk als de zwakste schakel.

Een goed toegankelijk collectief personenvervoer komt niet alleen ten goede aan ouderen of mensen met een mobiliteitsbeperking. Ook kleine en lange mensen, mensen met een been in het gips, mensen met kinderwagens of mensen met bagage hebben baat bij een goede toegankelijkheid. Het is daarom van belang om bij het ontwerpen van infrastructuur en de reis- en route-informatie rekening te houden met de beperking(en) van de reiziger.

Het Metrocov adviseert of haltes, perrons, vervoermiddelen voldoen aan de eisen voor mensen met een visuele-, auditieve- of motorische beperking voldoen aan de gestelde richtlijnen. Het Metrocov werkt hierin samen met de Oogvereniging, Stichting VGR, Stichting Voorall en de regionale Ouderenorganisaties en Rover.

Informatievoorziening

Informatievoorziening voor reizigers in het openbaar vervoer betreft alle informatie in de voertuigen, op de stations of perrons en digitaal bijvoorbeeld via internet. Alle reizigers zijn gebaat bij reisinformatie die toegankelijk, eenduidig, begrijpelijk en correct is.

De informatie dient voor de verschillende vervoersystemen en bij de verschillende vervoerders, in dezelfde vorm te worden aangeboden. Deze uniformiteit geldt zowel in als buiten het voertuig. Informatie dient zowel visueel als auditief te worden aangeboden.

Het Metrocov adviseert hierin over reisinformatie, bewegwijzering naar de haltes, kiosken, verkooppunten reisproducten en informatie op websites. Daarnaast controleert het Metrocov of al deze informatie eenduidig en voor iedereen toegankelijk is.

Tarieven

Metrocov adviseert jaarlijks over door het CBS vastgestelde Landelijk Tarievenkader (LTK) en controleert en harmoniseert de regionale Openbaar Vervoertarieven.

Ketenmobiliteit OV & Fiets (MAAS)

Het Metrocov adviseert de MRDH bij het beter bereikbaar houden van OV-stations zodat het overstappen voor de reiziger versoepeld. Het Metrocov wil meer reizigers stimuleren het openbaar vervoer te nemen. Met minder auto’s op de weg verminder je immers ook files en opstoppingen. Om reizigers zover te krijgen, werken de 23 gemeenten in de metropoolregio samen aan een betere kwaliteitsbeleving van het OV en vooral aan verbeterde ketenmobiliteit.

Maatwerk in Mobiliteit & OV

Steeds meer mensen wonen en werken in de metropoolregio. De vraag naar reizen met het OV verandert daarin mee. De 23 gemeenten in de metropoolregio werken samen aan ‘kansen voor mensen’. Zij hebben de ambitie uitgesproken dat hun inwoners binnen 45 minuten stadscentra of andere economische locaties kunnen bereiken. Het project Mmmove! biedt kansen. Maatwerk als aanvulling op én integraal onderdeel van het OV-systeem. Het Metrocov adviseert  de MRDH om hun ambitie te bereiken.

Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer is een onderwerp dat hoog op de agenda staat en direct van invloed is op het aantal reizigers dat gebruik maakt van het openbaar vervoer. De aanpak van de sociale onveiligheid in het openbaar vervoer verdient daarom prioriteit.

Veiligheid wordt bepaald door wat je erover leest of ziet in de krant of de televisie en wat je zelf ziet of voelt als je gebruik maakt van het openbaar vervoer. Het gevoel dat je in angstige en/of bedreigende situaties terecht kunt komen en daarvan de risico’s niet kunt inschatten, is van invloed op de bewegingsvrijheid.

De afweging om met de tram, metro of bus te gaan, mag niet afhangen van angst of het idee dat het openbaar vervoer niet veilig is. Wij willen juist dat iedereen in en buiten onze metropoolregio zich prettig voelt in het openbaar vervoer, omdat het een veilige openbare plek is.

Metrocov adviseert vervoerders en regionale Overheden bij het bevorderen van de samenwerking, kennisuitwisseling, informatiedeling en innovatie omtrent sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Toekomst OV 2040

In 2040 reizen Nederlanders snel, duurzaam, veilig, comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar. Om naar hun werk, school, concertzaal en familie te gaan gebruiken ze eigen, gedeeld of openbaar vervoer. Er zijn goede verbindingen door het hele land en met de landen om ons heen; de grote steden hebben een sterk collectief vervoer en onderling korte reistijden. Een goede bereikbaarheid voor individuele reizigers maakt Nederland tot een van de meest concurrerende, leefbare en duurzame landen in de wereld. Het openbaar vervoer is daarbij essentieel onderdeel van het gehele mobiliteitssysteem, waarbij de reiziger en zijn/haar deur-tot-deur reis centraal staat.

Het Metrocov adviseert vervoerders en regionale Overheden hoe de doelstelling van Mobiliteit OV 2040 het beste bereikt kan worden.

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier