Leden

Leden

Als OV-reiziger kunt u bij het METROCOV terecht met opmerkingen over zaken die het belang van OV-reizigers structureel raken en/of kunnen verbeteren. U kunt uw vragen richten aan de  consumentenorganisatie binnen het METROCOV waar u als reizigersgroep onder valt of bij algemene vragen aan de secretaris. In de ledenlijst kunt u zien welke organisaties in het METROCOV samenwerken en wie hen vertegenwoordigen in de gebiedscommissies. Uw opmerking/voorstel wordt - indien van toepassing - behandeld in de betreffende gebiedscommissie Haaglanden of Rijnmond van het METROCOV.

Rover

Rover is een vereniging van en voor reizigers die zich inzet voor goed openbaar vervoer en een groter OV-aandeel in de totale mobiliteit. Rover streeft naar een doeltreffend, betrouwbaar en vanzelfsprekend OV en maakt als consumentenorganisatie gebruik van haar wettelijk adviesrecht in het overleg met overheden en vervoersbedrijven. Als belangenbehartiger gebruikt Rover publiciteit en protestacties om verbeteringen in het OV te bewerkstelligen. Hiermee is Rover sinds 1971 dé stem van de reiziger.

Naar de website

Voorall

Voorall is een stichting die op 1 oktober 2006 met behulp van subsidie van de gemeente Den Haag, dienst OCW, is opgericht om de belangen van Hagenaars met een beperking te behartigen. Voorall werkt voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking en/of een chronische ziekte in Den Haag; voor de organisaties die zich sterk maken voor hun belangen, maar ook voor degenen die zich daarbij niet hebben aangesloten.

Naar de website

Oogvereniging

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. De Oogvereniging komt op voor de belangen van mensen die een oogaandoening hebben en mensen die slechtziend, blind of doofblind zijn.

Naar de website

Fietsersbond

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers.

Naar de website

SOC

De SOC brengt advies uit aan de gemeente over alle onderwerpen waar alle ouderen in de Haagse stad mee te maken hebben of krijgen. Dat kan zijn op verzoek van de gemeente of ongevraagd, op eigen initiatief.

Naar de website

Katholiek Bond van Ouderen

KBO Rotterdam is de grootste seniorenorganisatie in Rotterdam en is aangesloten bij de landelijke KBO-PCOB, de grootste senioren organisatie in Nederland. Wij zijn lid van de stichting OSO-Rotterdam. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO Rotterdam draagt bij aan een krachtige positie van senioren. Onze belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:

ZORG, WONEN en WELZIJN: WMO, eigen bijdrage, dagbesteding, thuiszorg, zorgverzekering, woonvisie, levensloopbestendige woningen, langer thuis wonen
VEILIGHEID: ouderenmishandeling, veiligheid in en om huis, huisbezoekers
DIGITALISERING: tabletcoaches, domotica, eHealth, openbaar vervoer & ov-chipkaart
KOOPKRACHT: invloed op pensioenen en AOW, stapeling zorg- en woonkosten, armoedebeleid gemeente, hulp bij belastingaangifte
ZINGEVING: omgaan met verlies, eenzaamheid, waardig leven en waardig sterven

Naar de website

Vereniging van Gehandicapten organisaties Rotterdam

De VGR (Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam) behartigt de belangen van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en chronisch zieken. Het overkoepelend doel is dat zij zich volledig kunnen ontplooien, op alle terreinen van het leven (indien nodig met extra ondersteuning) gelijke kansen krijgen en zelfstandig hun leven kunnen bepalen.
De VGR concentreert zich op het bevorderen van de toegankelijkheid in brede zin (gebouwen, openbare ruimte, vervoer en voorzieningen). 

Naar de website

Gezamenlijke Studenten Zuid-Holland

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier