Metrocov adviseert, weliswaar met enige zorg, positief over de 2e herijking van het Transitieprogram

Metrocov adviseert, weliswaar met enige zorg, positief over de 2e herijking van het Transitieprogram

Metrocov adviseert, weliswaar met enige zorg, positief over de 2e herijking van het Transitieprogramma corona en OV 2022.

De MRDH antwoord hierop dat herijkingsmaatregelen gehandhaafd blijven totdat de reizigersaantal weer genormaliseerd zijn, MRDH blijft in gesprek met vervoerders over beschikbaarheid van personeel om afschalingsmaatregelen weer ongedaan te kunnen maken. Daarnaast blijft de MRDH structureel in gesprek met de wegbeheerder over compensatie aan vervoerbedrijven.

Lees hier de volledige reactie van de MRDH.

Herijkingsmaatregeien
Metrocov heeft uit uw adviesaanvraag begrepen dat er bij de 2e herijking die in december a.s. ingaat vanuit financieel oogpunt geen reden is voor aanvullende herijkingsmaatregelen. Zolang het Rijk de Beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) continueert zijn er volgens u geen aanvullende maatregelen nodig. Daarbij merkte u op dat de bij de eerste herijking vastgestelde maatregelen wel onverkort moeten worden uitgevoerd. Ruimte om deze maatregelen terug te draaien is er volgens u niet.

Metrocov vindt dat er vanuit het Rijk een toezegging moet komen dat de BVOV tot 1 januari 2023 wordt verlengd. Er kan volgens het Metrocov geen sprake zijn van extra herijkingsmaatregelen indien de BVOV in september 2022 afloopt en deze niet wordt verlengd.

Investeringen in het OV op lange termijn.

Metrocov is het met u eens dat voor de langere termijn investeringen in het OV noodzakelijk zijn ten behoeve van de regionale instandhoudingsopgave in verband met de te verwachten reizigersgroei, verdere verstedelijking, mobiliteitstransitie en de duurzaamheidsopgaven. 

Zoals nu uit het vandaag gepresenteerde coalitie-akkoord zijn dit de belangrijkste punten van de Rijksoverheid. Metrocov gaat dit op de voet volgen.

Thema Infrastructuur uit het Coalitie akkoord.

  1. Ook de nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten worden goed ontsloten en bereikbaar per OV, fiets en auto. Daarvoor wordt voor de komende 10 jaar in totaal €7,5 mrd toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. 
  2. We ontwikkelen ‘hubs’ waar reizigers eenvoudig kunnen overstappen naar een (deel)auto, (deel)fiets, trein of metro via multimodaal reisadvies op maat. Ook zetten we in op het sociaal veiliger maken en het toegankelijker maken voor mensen met een beperking van het openbaar vervoer. We investeren in fietsenstallingen bij OV-knooppunten en fietssnelwegen. Om reizen naar werk betaalbaar te houden, verhoogt het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding. 
  3. We investeren in de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor openbaar vervoer (OV), fiets, auto en water, omdat we goede en snellere verbindingen willen tussen stad en regio. We focussen hierbij op de grootste knelpunten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021, verbindingen in de (economische) regio’s en N-wegen. 
  4. Verkeersveiligheid blijft daarnaast een speerpunt in ons beleid. Samen met de gemeenten wordt bezien waar binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid zinvol verlaagd kan worden naar 30 km/uur. De snelheid op andere wegen blijft ongewijzigd.

 

Metrocov adviseert, weliswaar met enige zorg, positief over de 2e herijking van het Transitieprogram

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht

Advies concessie-eisen en distributievisie OV-Pay

Op 19 september jl. heeft het Metrocov zich verdiept in de voorgestelde aangepaste concessie-eisen/definities op grond van Ovpay en de vernieuwde distributievisie.

Lees verder

Metrocov geeft advies over de adviesaanvraag Tarieven OV 2024

Op 19 september jl. heeft het Metrocov zich in voltallige bezetting beraden over uw adviesaanvraag Tarieven OV 2024. Hierbij kan ik u mededelen dat wij de voorgestelde verhoging van 11,72% afwijzen.

Lees verder

Begrip en kanttekeningen bij adviesaanvraag TOP en vervoerkundige wijzigingen 2024

Op de vergadering van het Metrocov op 27 juni is gesproken over een aantal adviesaanvragen aangaande tijdelijke veranderingen in 2023 en 2024. Met name personeelsgebrek is een reden voor deze veranderingen. Metrocov begrijpt de noodzaak ervan en steunt het voorstel om toch 100% van het beschikbare MRDH-budget vrij te maken aan vervoerders RET, HTM en EBS.

Lees verder

RET afgewezen aangepaste zomerdienstregeling 2023

In de vergadering van het Metrocov van 27 juni spraken we over de RET-dienstregeling voor de zomer van 2023. We kregen te horen dat de MRDH, die daarover beslist, de regeling niet goedkeurt en de RET erop zal aanspreken. Ook het Metrocov denkt dat de zomerdienst veel problemen zal opleveren voor de reizigers.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier