MRDH wil samenwerken voor toekomstige OV-investeringen. Lobby voor aanvullende steun is nodig.

MRDH wil samenwerken voor toekomstige OV-investeringen. Lobby voor aanvullende steun is nodig.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil investeren in het openbaar vervoer. Zij vraagt daarbij hulp van het Metrocov; onder meer door bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) te pleiten voor aanvullende financiële steun. Die financiële steun is nodig om de nadelige gevolgen van het huidige regeringsbeleid te beperken. Het Metrocov kaart dit aan bij het LOCOV.

Actuele stand van zaken
De reizigersaantallen in de MRDH-concessies ontwikkelen zich. De verwachting is dat het OV-gebruik, dat thans gemiddeld 69% bedraagt ten opzichte van 2019, verder zal stijgen zodat perspectief ontstaat op een gezond OV-systeem. Bij deze ontwikkeling plaatst de MRDH kanttekeningen:

• Het is lastig te voorspellen tot welk niveau het OV-gebruik de komende maanden zal stijgen gezien ontwikkelingen als (gedeeltelijk) thuiswerken en meer online onderwijs;
• Bij een relatief hoog OV-gebruik van bijvoorbeeld 80% of 90% resteert nog steeds een grote financiële opgave: 10% lagere reizigersaantallen betekent ongeveer een financieel tekort van € 30 miljoen per jaar;
• Toenemende reizigersaantallen kunnen leiden tot capaciteitsknelpunten waardoor in het najaar op drukke tijden en plaatsen extra capaciteit moet worden ingezet. Dit zal sterk kostenverhogende effecten hebben.

Vraagafhankelijk maatwerkvervoer (Kader Beleidslijn Maatwerkvervoer MRDH 2020-2025)
De herijkingsmaatregelen van de vervoerders bevatten voorstellen tot het vervangen van OV-lijnen door vraagafhankelijk maatwerkvervoer (Spijkenisse, Zoetermeer, Benoordenhout). Dit maatwerkvervoer wordt bekostigd door MRDH (50%) en de gemeente (50%) en zijn overeenkomstig de beleidslijn meestal experimenten met een beperkte duur 2-3 jaar.Het maatwerkvervoer vervangt veelal dun bezette OV-lijnen en heeft daarom een belangrijke vervoersfunctie voor reizigers.

Voorwaarde voor maatwerkvervoer

Daarom stelt Metrocov als voorwaarde dat het maatwerkvervoer toekomstvast dient te zijn, ook financieel, en een vitale functie dient te vervullen in de Mobiliteitstransitie en in het kader van het Toekomstbeeld OV 2040.

MRDH wil samenwerken voor toekomstige OV-investeringen. Lobby voor aanvullende steun is nodig.

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht

Metrocov adviseert posities over de Sociaal Veiligheidsplannen voor 2023 van HTM Bus en HTM Rail

Op basis van artikel 31, eerste lid Wp2000 is het jaarplan Sociale Veiligheid 2023 van de HTM Rail-en Busconcessie voor advies voorgelegd aan het METROCOV.

Het volledige advies is hier te downloaden.

Lees verder

Metrocov adviseert posities over de Exploitatieplannen 2023 van HTM en HTM Rail

Op basis van artikel 31, eerste lid Wet personenvervoer 20002 zijn de Exploitatieplannen 2023 van de HTM Busconcessie en de HTM Railconcessie voor advies voorgelegd aan het METROCOV.

Lees verder

Metrocov adviseert positief op de voorstellen van RET en HTM, weliswaar met enkele kanttekeningen

Het Metrocov adviseert positief op de voorstellen van RET en HTM. Wel maakt het Metrocov kanttekeningen en samen met andere partijen in het OV zich zorgen om de toekomst van het OV. Dit blijkt uit de gezamenlijke lobby aan de Tweede Kamer commissie.

Lees verder

Metrocov adviseert, weliswaar met enige zorg, positief over de 2e herijking van het Transitieprogram

Metrocov adviseert, weliswaar met enige zorg, positief over de 2e herijking van het Transitieprogramma corona en OV 2022.De MRDH antwoord hierop dat herijkingsmaatregelen gehandhaafd blijven totdat de reizigersaantal weer genormaliseerd zijn, MRDH blijft in gesprek met vervoerders over beschikbaarheid van personeel om afschalingsmaatregelen weer ongedaan te kunnen maken.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier