MRDH wil samenwerken voor toekomstige OV-investeringen. Lobby voor aanvullende steun is nodig.

MRDH wil samenwerken voor toekomstige OV-investeringen. Lobby voor aanvullende steun is nodig.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil investeren in het openbaar vervoer. Zij vraagt daarbij hulp van het Metrocov; onder meer door bij het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV) te pleiten voor aanvullende financiële steun. Die financiële steun is nodig om de nadelige gevolgen van het huidige regeringsbeleid te beperken. Het Metrocov kaart dit aan bij het LOCOV.

Actuele stand van zaken
De reizigersaantallen in de MRDH-concessies ontwikkelen zich. De verwachting is dat het OV-gebruik, dat thans gemiddeld 69% bedraagt ten opzichte van 2019, verder zal stijgen zodat perspectief ontstaat op een gezond OV-systeem. Bij deze ontwikkeling plaatst de MRDH kanttekeningen:

• Het is lastig te voorspellen tot welk niveau het OV-gebruik de komende maanden zal stijgen gezien ontwikkelingen als (gedeeltelijk) thuiswerken en meer online onderwijs;
• Bij een relatief hoog OV-gebruik van bijvoorbeeld 80% of 90% resteert nog steeds een grote financiële opgave: 10% lagere reizigersaantallen betekent ongeveer een financieel tekort van € 30 miljoen per jaar;
• Toenemende reizigersaantallen kunnen leiden tot capaciteitsknelpunten waardoor in het najaar op drukke tijden en plaatsen extra capaciteit moet worden ingezet. Dit zal sterk kostenverhogende effecten hebben.

Vraagafhankelijk maatwerkvervoer (Kader Beleidslijn Maatwerkvervoer MRDH 2020-2025)
De herijkingsmaatregelen van de vervoerders bevatten voorstellen tot het vervangen van OV-lijnen door vraagafhankelijk maatwerkvervoer (Spijkenisse, Zoetermeer, Benoordenhout). Dit maatwerkvervoer wordt bekostigd door MRDH (50%) en de gemeente (50%) en zijn overeenkomstig de beleidslijn meestal experimenten met een beperkte duur 2-3 jaar.Het maatwerkvervoer vervangt veelal dun bezette OV-lijnen en heeft daarom een belangrijke vervoersfunctie voor reizigers.

Voorwaarde voor maatwerkvervoer

Daarom stelt Metrocov als voorwaarde dat het maatwerkvervoer toekomstvast dient te zijn, ook financieel, en een vitale functie dient te vervullen in de Mobiliteitstransitie en in het kader van het Toekomstbeeld OV 2040.

MRDH wil samenwerken voor toekomstige OV-investeringen. Lobby voor aanvullende steun is nodig.

Andere adviezen

Naar het adviezenoverzicht

Advies concessie-eisen en distributievisie OV-Pay

Op 19 september jl. heeft het Metrocov zich verdiept in de voorgestelde aangepaste concessie-eisen/definities op grond van Ovpay en de vernieuwde distributievisie.

Lees verder

Metrocov geeft advies over de adviesaanvraag Tarieven OV 2024

Op 19 september jl. heeft het Metrocov zich in voltallige bezetting beraden over uw adviesaanvraag Tarieven OV 2024. Hierbij kan ik u mededelen dat wij de voorgestelde verhoging van 11,72% afwijzen.

Lees verder

Begrip en kanttekeningen bij adviesaanvraag TOP en vervoerkundige wijzigingen 2024

Op de vergadering van het Metrocov op 27 juni is gesproken over een aantal adviesaanvragen aangaande tijdelijke veranderingen in 2023 en 2024. Met name personeelsgebrek is een reden voor deze veranderingen. Metrocov begrijpt de noodzaak ervan en steunt het voorstel om toch 100% van het beschikbare MRDH-budget vrij te maken aan vervoerders RET, HTM en EBS.

Lees verder

RET afgewezen aangepaste zomerdienstregeling 2023

In de vergadering van het Metrocov van 27 juni spraken we over de RET-dienstregeling voor de zomer van 2023. We kregen te horen dat de MRDH, die daarover beslist, de regeling niet goedkeurt en de RET erop zal aanspreken. Ook het Metrocov denkt dat de zomerdienst veel problemen zal opleveren voor de reizigers.

Lees verder

Heeft u als reiziger praktische vragen over het openbaar vervoer?

Onze contactgegevens

Klachten over in principe tijdelijke zaken bijv. vanwege een omleiding, de verlichting in een bushokje die het niet doet of een afvalbak die ontbreekt stuurt het METROCOV door naar de verantwoordelijke organisatie (vervoerders, MRDH, gemeente). Klachten over het OV kunt u ook richten aan de OV-Ombudsman of de klantenpanels van de vervoerders in de Metropoolregio.

HTM

RET

EBS

Connexxion

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice
Lijnennetkaart
Klantenpanel

Klantenservice (Haaglanden)
Klantenservice (Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Haaglanden & Voorne-Putten-Rozenburg)
Lijnennetkaart (Delft)

Klantenservice
Lijnennetkaart

Heeft u als reiziger vragen over één van de genoemde thema's? Stel u vraag dan bij een van de aangesloten organisaties.

Heeft u als gemeente of vervoerder in onze regio vragen?

Stel uw vraag via het contactformulier